Support FAQ

Algemene voorwaarden

I ALGEMEEN

 1. Toegang tot de parkeerterreinen
  1.1 Op alle parkeerterreinen, in gebruik genomen door MECC Maastricht, geldt een betalingsverplichting om te parkeren. Mits anders door MECC Maastricht bepaald.

  1.2 Op de parkeerterreinen mogen uitsluitend motorfietsen, personenauto’s en bedrijfsauto’s worden geparkeerd met een maximale lengte van 4.80 meter. Het is niet toegestaan met aanhangwagens van welke aard dan ook, hieronder mede begrepen caravans, de parkeerterreinen op te rijden. Op de parkeerterreinen van MECC Maastricht mag uitsluitend geparkeerd worden in de parkeervakken door motorfietsen, personenauto’s en bedrijfsauto’s met een maximale lengte van 5 mtr. Het is niet toegestaan met aanhangwagens van welke aard dan ook, hieronder mede inbegrepen caravans en campers de parkeerterreinen op te rijden. In bepaalde gevallen zal MECC Maastricht hierop een uitzondering maken indien de functionaliteit van het terrein veranderd in het kader van het te houden evenement.

  1.3 Op de overdekte parkeerterreinen van MECC Maastricht gelden de volgende doorrijhoogtes: P5: 205 cm P1 en P7 overdekt: 200 cm

  1.4.MECC Maastricht is gerechtigd aan enig voertuig de toegang tot de parkeerterreinen te weigeren indien MECC Maastricht dit met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid wenselijk acht. Dit geval zal zich met name voordoen indien MECC Maastricht weet of vermoedt dat een voertuig aan de omgeving schade kan toebrengen in de meest ruime zin.

  1.5.De op de parkeerterreinen geparkeerde voertuigen dienen aan dezelfde voorwaarden te voldoen als de op de openbare weg geparkeerde voertuigen (deel III/WA-verzekering, etc.). Op en rond de parkeerterreinen is ook de Wegenverkeerswet en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens van toepassing.

II GEBRUIK VAN DE PARKEERTERREINEN

 1. Regels
  1.1 Gedurende de aanwezigheid op het parkeerterrein dient de parkeerder zich conform de bepalingen van de Wegenverkeerswet, de nadere regels krachtens deze wet gesteld, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens en de daarbij behorende bijlagen, als ook de nadere regels krachtens bedoeld reglement gesteld, te gedragen. Bij niet-nakoming daarvan is de parkeerder zelf aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.

  1.2 De parkeerder is voorts verplicht eventuele aanwijzingen van het personeel van de parkeerterreinen op te volgen, het voertuig te plaatsen op de aangegeven c.q. de aan te geven plaats en zich zodanig te gedragen dat het verkeer in en/of bij de parkeerterreinen niet wordt gehinderd en de veiligheid niet in gevaar wordt gebracht.

  1.3 Het personeel van de parkeerterreinen is gerechtigd, indien dit naar het oordeel van dit personeel noodzakelijk is, voertuigen binnen de parkeerterreinen te verplaatsen en/of enig voertuig van de parkeerterreinen te (doen) verwijderen, zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid voor de verhuurder of het personeel kan leiden. Het personeel dient bij het beoordelen van de noodzaak tot verplaatsen en/of verwijderen de redelijkheid en zorgvuldigheid in acht te nemen.
   
 2. Hinder/beperkingengebruik
  2.1 Het is niet toegestaan in of op de parkeerterreinen goederen te verkopen, te koop aan te bieden, te verhuren of ter verhuur aan te bieden.

  2.2 Het is niet toegestaan ontplofbare, ontbrand bare of anderszins gevaarlijke en/of schadelijke stoffen op de parkeerterreinen te brengen, motorbrandstof in het daarvoor bestemde normale brandstofreservoir van het voertuig uitgezonderd.

  2.3 Het is niet toegestaan op de parkeerterreinen reparaties aan het voertuig of andere werkzaamheden uit te voeren of te doen uitvoeren tenzij daartoe uitdrukkelijk toestemming door parkeerbeheer is verleend.

  2.4 De parkeerder dient er zorg voor te dragen dat geen hinder of overlast wordt veroorzaakt voor de gebruikers van de in de omgeving gelegen panden/kantoren c.q. medegebruikers van de parkeerterreinen.

  2.5 De parkeerder dient er zorg voor te dragen geen vervuiling van welke aard ook aan de parkeerterreinen te veroorzaken. Afval dient in de daarvoor bestemde voorzieningen te worden gedeponeerd.

  2.6 Het is de inzittenden van voertuigen, welke op de parkeerterreinen worden geparkeerd, niet toegestaan langer in het voertuig te verblijven dan gedurende de tijd die nodig is om het betreffende voertuig te parkeren. Nadat het voertuig is geparkeerd, dienen de inzittenden het voertuig en het gedeelte van het parkeerterrein dat uitsluitend dient om te parkeren te verlaten.

 

III Aansprakelijkheid

 1. Aansprakelijkheid
  1.1 De parkeerterreinen omvatten geen bewaking. MECC Maastricht aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor beschadiging, diefstal of het verloren gaan van eigendommen en bezittingen van de parkeerder. MECC Maastricht aanvaardt voorts geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook aan de eigendommen van de parkeerder alsmede ter zake van lichamelijk letsel en/of enige andere schade, direct of indirect veroorzaakt door of ten gevolge van het gebruik van het parkeerterrein, tenzij de schade direct is veroorzaakt door de verhuurder en/of het personeel van de parkeerterreinen voor zover deze aansprakelijkheid tenminste niet in enig ander artikel van de Algemene Voorwaarden wordt uitgesloten. Onder de parkeerder worden hier mede verstaan andere inzittenden van zijn voertuig.

  1.2 De parkeerder is aansprakelijk voor alle schade die door hem is veroorzaakt. Schade door de parkeerder veroorzaakt aan de parkeerterreinen of daarbij behorende apparatuur zullen op de desbetreffende parkeerder worden verhaald.